Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna  

 

 

Cena wywoławcza 17.718,00 zł. wadium 1.771,80 zł

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. Górna. Nieruchomość położona na terenie przylegającym do ul. Częstochowskiej o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną i niewyposażoną w uzbrojenie podziemne. Doprowadzenie do działki sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej poprzez działkę nr 375/3, której właścicielem jest gmina Byczyna.Kształt działki regularny.
  Wg ewidencji gruntów:

  - działka nr 375/4 k.m.6.
  - powierzchnia: 0,0649 ha

 2. Księga Wieczysta Nr 58342 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej.

 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  17.718,00 zł
  + 22% VAT

 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK

 6. Przetarg odbędzie się 30.06.2009 r. o godz. 930 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18

 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.771,80 zł nie później niż do dnia 26.06.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).

 8. Wpłacone wadium zostanie:
  -
  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+ 22 % VAT) należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 316,31 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.

 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50 wew.29, budownictwo@byczyna.pl

 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Byczyna 26.05.2009 r.