Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

B U R M I S T R Z      B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie w obrębie ulic Koëllinga (utwardzona) – Kwiasowskiego (nieutwardzona) W ulicach przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. Kształt działki - wielokąt o regularnych bokach.
  Wg ewidencji gruntów: działka nr 739/11 k.m. 9, obręb Byczyna  powierzchnia: 0,5164 ha
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i usługi
 4. Cena ogłoszonej do sprzedaż na własność nieruchomości wynosi: 127.860,00 zł + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 16.09.2009 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 12.786,00 zł nie później niż do dnia 11.09.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  -
  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ,należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 316,31 zł, przed podpisaniem umowy notarialnej koszty wskazania punktów granicznych oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r.Nr 64,poz.592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży w/w działki. Zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

 

Byczyna 07.08.2009r