Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

B U R M I S T R Z      B Y C Z Y N Y

                       O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 1. Byczyna ul. Polna. Nieruchomość zabudowana garażem o pow. użytkowej 10,66m2, Ściany nośne z cegły i bloczków cementowych. Dach jednospadowy płaski kryty papą. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe drewniane, Ściany garażu popękane, okna zniszczone. Powierzchnia działki płaska, kształt działki - wielokąt o regularnych bokach. W ul. Polnej przebiega sieć wodociągowa i energetyczna. Sieć kanalizacyjna przebiega w odległości około 50m od działki. Na działce znajdują się dwa słupy energetyczne. Przez działkę planowana jest budowa przyłącza kanalizacyjnego wzdłuż północnej granicy działki.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 226 k.m. 4.
  powierzchnia - 0,0823 ha
  nr ewidencyjny budynku - 918
  rok budowy - 1970
 2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowany mieszkaniowej.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  28.049,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 02.09.2009r. o godz.945 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.804,90 zł nie później niż do dnia 28.08.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczyna B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12.  

  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem w kwocie – 394,61 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 14. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 25.05.2009r.

 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,

 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 29.07.2009r.