Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego  własność Gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal – komórka w m. KOSTÓW 16 mogący stanowić odrębną nieruchomość. Lokal - komórka znajduje się w budynku gospodarczym w zabudowie półzwartej, parterowy, bez podpiwniczenia, murowany z cegły ceramicznej i pustaków. Dach jednospadowy drewniany, kryty papą. W budynku znajduje się tylko jeden lokal- komórka. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 37,00 m2 Budynek nie posiada żadnych instalacji.
  Wg ewidencji gruntów:
  *
  działka nr 33/5 k.m.1
  powierzchnia 0,1686 ha
  nr ewidencyjny budynku 84
  *
  udział lokalu -komórki w częściach wspólnych wynosi 58/1000
 2. Księga Wieczysta Nr 62544 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
 4. CENA lokalu- komórki NA WŁASNOŚĆ  2.500,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 02.09.2009r. o godz.900  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 250,00 zł nie później niż do dnia 28.08.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno- szacunkowe w kwocie – 255,60 zł przed zawarciem umowy notarialnej, oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 20.04.2009r, II przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.06.2009r
 14. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

     Byczyna 28.07.2009r.