Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w m. Miechowa 11A
  Nieruchomość po byłej bazie SKR. Zabudowana pięcioma budynkami garażowo magazynowymi wybudowanymi w technologii szkieletowej, słupowo-ryglowej. Ściany z prefabrykowanych płyt żelbetowych osadzonych w prefabrykowanych stopach żelbetowych i zwieńczone dźwigarami żelbetowymi. Trzy budynki pokryte płytami eternitowymi, a dwa płytami korytkowymi betonowymi. Wrota deskowe dwuskrzydłowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej, położona jest przy drodze utwardzonej. Na nieruchomości znajduje się szambo i słupy oświetleniowe. Teren nieruchomości ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupach betonowych.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 167/4, k.m. 2
  powierzchnia: 0,5171 ha
  rok budowy- 1950
  budynek Nr ewidencyjny- 191- pow. użytkowa- 193,50 m2
  budynek Nr ewidencyjny- 192- pow. użytkowa- 73,30 m2
  budynek Nr ewidencyjny- 193- pow. użytkowa- 175,00 m2
  budynek Nr ewidencyjny- 194- pow. użytkowa- 348,00 m2
  budynek Nr ewidencyjny- 195- pow. użytkowa- 13,80 m2
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00048145/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe  usługi.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
  35.059,00
 5. Obciążenia nieruchomości- brak.
  Uwaga: Nieruchomość może zostać zbyta z jednoczesnym ustanowieniem bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie z korzystania z istniejącego szamba i sieci kanalizacyjnej położonej na nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 167/3, k.m. 2 obręb Miechowa, który zobowiązany jest do pokrywania kosztów opróżniania szamba wg zużycia wody.
 6. Przetarg odbędzie się 09.11.2009 r. o godz.930 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.505,90 zł nie później niż do dnia 03.11.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 712,29 zł, przed zawarciem umowy notarialnej oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych
 13. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 22, tel.077-413-41-50, wew. 29 
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 06.10.2009r.