Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w BYCZYNIE przy ulicy Stawowej.
  Wg ewidencji gruntów: działka nr 230, k.m. 4,
  powierzchnia
  0,0639 ha
  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ulicy utwardzonej.
  W ulicy Stawowej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.
  Kształt działki - wielokąt o regularnych bokach.
 2. Księga Wieczysta KW OP1 U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna jest to teren.zabudowy mieszkaniowej i nieuciążliwych usług.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
  21.835,00 zł
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości - BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 21.12. 2009 r. o godz. 9 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju Nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny nieruchomości tj. 2.183,50 zł nie później niż do dnia 15.12.2009 r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie, B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  -
  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  -
  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+ 22% VAT). Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem nieruchomości w kwocie 223,11 zł /przed zawarciem umowy notarialnej/ oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46- 220 Byczyna ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna, 16.11.2009 r.