Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

  

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Byczynie przy ulicy Floriańskiej 2
  Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, parterowym z poddaszem. Częściowo podpiwniczony. Ściany z cegły, na zaprawie wapiennej. Dach jednospadowy drewniany kryty papą i eternitem. Drzwi drewniane deskowe. Okna krosnowe w części okratowane. Budynek nie jest wyposażony w żadne instalacje.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 491 k.m. 7.
  powierzchnia 0,0103 ha
  nr ewidencyjny budynku - 297
  rok budowy – 1910
  powierzchnia użytkowa ogółem – 298,50 m2.
  Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  25.000,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości: BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 21.12.2009 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.500,00 zł nie później niż do dnia 15.12.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczyna B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040- 0000-1818-2005 – 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 377,19zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 09.11. 2009 roku.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 22, tel. 077-413-41-50, wew.29,
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 16.11.2009r.