Przejdź do treści strony WCAG

Rokowania - Byczyna, ul. Błonie 2

 

         OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
                                                               BURMISTRZ BYCZYNY
 
Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Byczyna, ul. Błonie 2                          
 
 

Oznaczenie
nieruchomości
 
Powierzchnia
w m2
Nr KW
Obciążenia
Położenie
i opis
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
Cena
nieruchomości
Koszty dodatkowe
z tytułu sporządzenia dokumentacji
 
 Dz.nr 191/2,
 k.m.4
      31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KW 65088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byczyna,
ul. Błonie 2
Budynek w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
o powierzchni użytkowej 53,25m2
 
 
 
 
 
 
Uwaga ; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
 
 
budynek
7.412,00 zł
na własność
 
prawo użytkowania wieczystego gruntu
     416,00 zł
opłaty roczne:
14,42 zł
 
Razem
7.828,00 zł 
 
564,14 zł
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się: 12.07.2007r. I-szy przetarg i - II-gi przetarg 10.12.2007r.
 
Rokowania odbędą się w dniu 14.02.2008 roku o godzinie 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie
(pokój nr 18 )
 
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) Zgłoszenie powinno zawierać:
-          imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
-          datę sporządzenia zgłoszenia,
-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.782,80 zł należy wpłacić,
w kasie tut. Urzędu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 11.02.2008 r.
do godz. 1500
Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel.nr 077-4134150 wew.29
Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM w dniach:
od 11.01.2008r. do dnia 14.02.2008r.