Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Byczyny
podaje do wiadomości, że do treści ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości dz. nr  405/1, k.m. 7 w Byczynie dodaje się następującą treść:
„oraz do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przebiegu sieci kanalizacyjnej i prawie korzystania z działki w celu wykonania czynności związanych z jej eksploatacją, konserwacją i remontem na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 392/9, k.m. 7 w Byczynie”
W związku z powyższym ogłoszenie otrzymuje brzmienie:
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
BURMISTRZ    BYCZYNY
 
Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Byczyna, ul. Okrężna    
Oznaczenie
nieruchomości
Powierzchnia
w m2
Nr KW
Obciążenia
Położenie
i opis
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
Cena
nieruchomości
Koszty dodatkowe
z tytułu sporządzenia dokumentacji
 Dz.nr 405/1
k.m. 7
212 KW 42266
Byczyna,
ul. Okrężna
Nieruchomość położona przy ulicy
o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej.
Od strony południowej przylega do drogi, od strony północnej graniczy z murem obronnym.
Uwaga ; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren pod budownictwo mieszkaniowe
i usługi.
 7.229,00 zł
+ podatek VAT
219,71 zł
                      
 
Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się: 10.12.2007r. I-szy przetarg i - II-gi przetarg 14.02.2008r.
 
Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki Nr 404, k.m. 7 w Byczynie w celu remontu murów obronnych oraz do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przebiegu sieci kanalizacyjnej i prawie korzystanie
z działki w celu wykonania czynności związanych z jej eksploatacją, remontem
i konserwacją na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 392/9, k.m. 7 w Byczynie.
Rokowania odbędą się w dniu 19.05.2008 roku o godzinie 930 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie
(pokój nr 18 )  
 
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań do godziny 15 00w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19)
Zgłoszenie powinno zawierać:
-          imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
-          datę sporządzenia zgłoszenia,
-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.722,90 należy wpłacić,
w kasie tut. Urzędu lub na jego konto w B.S. Namysłów O/Byczyna 56- 8890- 1040- 0000-1818-2005-0004
nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia  16.05.2008 r. do godz. 1500 .
Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22),
tel. nr 077-4134150 wew.29
Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
Byczyna 09.05.2008r.