Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 745/7

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn zm.), §1 i § 25 29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza II rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w BYCZYNIE.

1.

 

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji gruntów

Powierzchnia

w m2

Nr KW

Obciążenia

Położenie
i opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości na własność

Koszty dodatkowe z tytułu sporządzenia dokumentacji

Dz. nr 745/7

k.m. 9

obręb Byczyna

5814

KW 66252

 

Obciążenia

- BRAK

BYCZYNA
W obrębie ulic Polanowicka-utwardzona, Kwiasowskiego-nieutwardzona.

W ulicach przebiegają sieci: gazowa wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki wielokąt o nieregularnych bokach.

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i usługi.

201.630,00

+ 22% VAT

923,60

 1. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 19.02.2009r r. I- szy przetarg,20.04.2009r. r.- II-gi przetarg i 07.07.2009r. rokowania na zbycie nieruchomości.
 2. Rokowania odbędą się w dniu 16.09.2009r. o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr 18 )
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 11.09.2009r w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1500. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  - datę sporządzenia zgłoszenia,
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 20.163,00 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 13 00 dnia 11.09.2009r lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 11.09.2009r ,liczy się data wpływu na konto.
 5. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 6. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach (+22% VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 7. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 923,60 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi koszty wskazania punktów granicznych.
 8. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 9. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 (pokój nr 22), tel. 077/413-41-50 wew.29
 10. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uwaga: Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz.5920 Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nieskorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

 

Byczyna 07.08.2009r.