Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko
Referenta w Referacie

Finansowo-Księgowym i Podatkowym
Urzędu Miejskiego w Byczynie
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,
 3. posiadanie, co najmniej 3 lat stażu pracy,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw : ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność obsługi komputera.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji urządzeń księgowych i postępowania egzekucyjnego w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych oraz podatku od posiadanych środków transportowych osób prawnych i fizycznych,
 2. wykonywanie zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 3. przygotowanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, na wniosek podatnika.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywania obowiązków referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym” w terminie do 20 lutego 2014 r. do godz.1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (styczeń 2014 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Grüner