Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 marca 2014 r. o godzinie 13.00

Byczyna, dnia 25.02.2014r.

Or-II.0002.45.2014

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 05.03.2014r. ( środa ), o godz. 13 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XLV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno,
  c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020.
  d) zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego,
  e) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  g) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  h) przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska Karta Rodziny i Seniora”,
  i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok,
  k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok,
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025,
  m) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ,
  n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  o) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  p) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  r) zaciągnięcia pożyczki,
  s) zaciągnięcia pożyczki,
  t) zmiany uchwały,
  u) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013 r.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.