Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 14.04.2014 r.

Or-II.0002.48.2014

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 24.04.2014r. (czwartek), o godz. 1400 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XLVIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Prezentacja CISPOL-u Polanowice – wykorzystanie środków, kierunki rozwoju i działalności
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, Sarnów, Roszkowice,
  e) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
 8. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
 Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.