Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 17.06.2014 r.

Or-II.0002.50.2014

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 25.06.2014r. (środa), o godz. 1400 w sali nr 9 ratusza w Byczynie L sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
  - zapoznanie z zarządzeniem nr 47/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2013 r.,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.,
  - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.
  b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
  c) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna,
  e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna,
  f) zaciągnięcia kredytu,
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 2025,
  i) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  j) zmiany uchwały.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
 Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.