Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 19.08.2014r.

 

Or-II.0002.53.2014

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę:

w dniu 28.08.2014r. (czwartek), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie LIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z L, LI, LII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie,
  b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 2025,
  d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy,
  f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 7. Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
 Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.