Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustawowe terminy czynności wyborczych

Ustawowe terminy czynności wyborczych

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego
o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 2400

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numerów 

do dnia 17 października 2014 r.

 

 

 

 

 

 

do godz. 2400

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów
co najmniej w połowie okręgów w wyborach
do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów
listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada
2014 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych
w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.

godz. 700–2100

– głosowanie