Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 września 2014 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

W dniu 25.09.2014 r. (czwartek), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Prezentacja multimedialna działalności BIGS-u.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie,

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 2025,
  d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  f) zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014,

  g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,
  h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice,
  j)  zmiany uchwały,
  k) zmiany uchwały,
  l) stanowienia o kierunku działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania budżetu gminy na rok 2015,
  m) zmiany uchwały.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
 Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.