Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 18.02.2015r.

Or-II.0002.5.2015

                              Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 16 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 26.02.2015r. ( czwartek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie V sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały,
  b) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie do projektu aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne,
  c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.,
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady,
  i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015,
  j) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  k) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  l) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,
  m) zmiany uchwały,
  n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie  

/-/ Adam Radom

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.