Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 marca 2015 r. o godzinie 17.00

Byczyna, dnia 17.03.2015r.

 

OR.0002.7.2015.MR

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 16 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 26.03.2015r. (czwartek), o godz. 17 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie VII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 - 2024,
  b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
  c) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
  d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  e) wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna",
  f) przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy",
  g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  h) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych.
 7. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w 2015r. Potrzeby wynikające z wpływających wniosków . Zamierzenia na 2016 r.
 8. Funkcjonowanie oświaty w g.Byczyna w zakresie realizacji zadań opieki i kształcenia dzieci niepełnosprawnych
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie  

/-/ Adam Radom

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.