Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00

Byczyna, dnia 15.06.2015r.

OR.0002.11.2015.MR

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 24.06.2015r. (środa), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
  - zapoznanie z zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.,
  - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r.
  b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r.,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
  c) zaproszenia do osiedlania się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego pochodzenia,
  d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna,
  e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,
  f) zasad ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu,
  g) sprostowania omyłki pisarskiej,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024,
  i) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
  j) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna .
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie  

/-/ Adam Radom

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.