Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2015 r. DOT. OBWODÓW GŁOSOWANIA

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYCZYNY

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1566), a także uchwały Nr LIV/453/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2095 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

NUMER
OBWODU
GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZA

1 2 3
1

Miasto Byczyna, ulice :

Błonie, Borkowska, Brzozowa, Cegielniana, Częstochowska, Górna, Nasalska, Paruszowicka, Polna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Wałowa, Zamojskiego

Ośrodek Kultury,
ul. Borkowska 1, Byczyna tel. 77 4134165
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

2

Miasto Byczyna, ulice:

3 Maja, Chopina, Długa, Floriańska, Kościelna, Krótka, Okrężna, Plac Wolności, Poprzeczna, Rynek, Szpitalna, Wąska, Wiejska

Ratusz,
ul. Rynek 1, Byczyna
tel. 77 4134216

3

Miasto Byczyna, ulice :

11 Listopada, Basztowa, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Herbiniusa, Hołubka, Hotelowa, Klonowa, Kluczborska, Koëllinga, Kościuszki, Kośnego, Krasińskiego, Kwiasowskiego, Lazara, Mickiewicza, Moniuszki, Parkowa, Plac Dworcowy, Polanowicka, Poznańska, Sadowa, Słowackiego, Żółkiewskiego,
Sołectwa : Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Byczynie, ul. Poznańska 6,
Byczyna
tel. 77 4134072

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

4

Sołectwa :

Dobiercice, ulice : Jana Pawła II, Parkowa, Sienkiewicza, Stawowa, Świętego Jana z Dukli,
Paruszowice wraz z przysiółkiem Paruszowice-Długa

Świetlica Wiejska,
ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice,
tel. 77 4127076

5

Sołectwa :

Gosław, Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Wojsławice

Publiczne Przedszkole
w Byczynie - Oddział
w Nasalach, Nasale 47,
tel. 77 4146727

6

Sołectwa :

Borek, Roszkowice, Sierosławice

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Roszkowicach, Roszkowice 88,
tel. 77 4146004

7

Sołectwa :

Janówka, Kostów, Miechowa

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kostowie, Kostów 10,
tel. 77 4148127

8

Sołectwa :

Jakubowice, Polanowice wraz z przysiółkiem Polanowice-Brzózka, Proślice

Świetlica Wiejska
w Polanowicach, Polanowice 33,
tel. 77 4144627

9

Sołectwa :

Biskupice, Chudoba, Kochłowice, Sarnów

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Biskupicach, Biskupice 22,
tel. 77 4146805
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowa wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

 

Informacje:
- głosowanie korespondencyjne.                   

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Wyborca zgłasza Burmistrzowi Byczyny zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 10 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.                
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.             
- głosowanie przez pełnomocnika.              
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Do dnia 16 października 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.                    
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).               
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.                       
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale takiego zakładu i aresztu, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Lokale obwodowych komisji wyborczych
otwarte będą
w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 700 -2100

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

 

PDFOBWIESZCZENIE obwody głosowania.pdf