Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

REFERENTA- SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU

W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE

w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres realizacji projektu w pełnym wymiarze czasu pracy.

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie,
 3. posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie organizowania procesu rekrutacji i monitoringu podmiotów ekonomii społecznej,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami,
 5. biegła znajomość przepisów i wytycznych RPO WO 2014-2020,
 6. biegła znajomość przepisów w zakresie systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz standardów usług i działania OWES
 7. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym z POKL, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej
 8. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, finansach publicznych, rachunkowości, instrukcji kancelaryjnej,
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. nieposzlakowana opinia,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynowanie procesu rekrutacji osób zainteresowanych wsparciem OWES,
 2. współpraca z partnerami OWES,
 3. prowadzenie okresowego monitoringu (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) wszystkich istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) na terenie funkcjonowania OWES w oparciu o kartę monitoringu przedsiębiorstw, w której odnotowane są wszystkie informacje oraz formy udzielanego wsparcia,
 4. opracowywanie informacji na temat aktualnej oferty OWES i możliwości wsparcia,
 5. współpraca przy opracowaniu planu i regulaminu rekrutacji oraz nabór uczestników do projektu,
 6. archiwizacja dokumentów OWES.

4.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej

5.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,
 • pocztą elektroniczną na adres: , w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie: 46-220 Byczyna ul. Rynek 1

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu- Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej” w terminie do 27 listopada 2015r, do godz. 10.00(decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (październik 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek