Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko
REFERENTA-
PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe  o profilu nauki społeczne,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektem,
 4. umiejętność sporządzania sprawozdań dotyczących realizacji zadań  OWES,
 5. biegła znajomość przepisów w zakresie systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz standardów usług i działania OWES,
 6. znajomość zagadnień dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
 7. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, finansach publicznych, rachunkowości, instrukcji kancelaryjnej,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 3. prawo jazdy kat. B
 4. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, dokładność, systematyczność
 5. przynależność do stowarzyszenia.

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Pozyskiwanie środków unijnych na realizowanie projektów, wniosków o dofinansowanie i refundację na rzecz Gminy Byczyna, stowarzyszeń, spółdzielni i sołectw.

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków referenta

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,
 • pocztą elektroniczną na adres: , w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie: 46-220 Byczyna ul. Rynek 1

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Referenta – pracownika ds. pozyskiwania środków unijnych” w terminie do 27 listopada 2015 r. do godz.10.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (październik 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek