Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 15.00

                                                                                         Byczyna, dnia 17.11.2015 r.

 

OR.0002.18.2015.MR

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2015r., poz.1515 j.t.) oraz § 15 ust.1  Statutu Gminy  Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 25.11.2015r. (środa), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XVIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna,

b) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,

c) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

d) opłaty targowej,

e) zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce,

f) zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dnia 19 października 2015 roku,

g) zmiany uchwały Nr III/134/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

h) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

j) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna, 

k) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020, 

l) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

7. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w gm. Byczyna. Pozyskiwanie nowych terenów na cele inwestycyjne.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.