Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 15.00

Byczyna, dnia 21 grudnia 2015r.

OR.0002.20.2015.MR

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U.z 2015r., poz.1515 j.t.) oraz § 15 ust.1  Statutu Gminy  Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 30.12.2015 r. (środa), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XX sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

c) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania,

d) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2016r.,

e) autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024,

f) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,

g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024,

h) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków,

i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016,

j) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Byczyna na rok 2016 – 2019.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.