Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 15.00

Byczyna, dnia 19 stycznia 2016r.

 

OR.0002.21.2016.MR

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1  Statutu Gminy  Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 27.01.2016 r. (środa), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIX i XX  sesji

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna,

b) wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół: Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna Dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych,

c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz.153),

e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.