Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Spis zadań według referatów

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim w Byczynie

 

Telefony kontaktowe do urzędu:

77 413 41 50
77 413 41 66
77 413 40 23

Spis numerów wewnętrznych

W celu wysłania faksu proszę dzwonić pod numer wew. 40

 


Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych


Kierownik referatu: Renata Marzec  (pokój nr 12  tel. wew. 23)

Do zadań referatu należy:

 • przyjmowanie, wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,
 • rejestr wyborców,
 • kontrola zarządcza,
 • archiwum zakładowe,
 • ochrona informacji niejawnych,
 • sprawy obronne,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • ochrona zdrowia,
 • ubezpieczenia majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej,
 • kwalifikacja wojskowa.

Referat Organizacyjny i Oświaty


Kierownik referatu: Marcin Czech  (pokój nr 10  tel. wew. 14)

Do zadań referatu należy:

 • Biuro Rady,
 • CEIDG,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • oświata,
 • obsługa sekretariatu,
 • sprawy repatriacji,
 • kadry,
 • nabory na wolne stanowiska urzędnicze,
 • staże,
 • roboty publiczne,
 • nadzór nad pracownikami interwencyjnymi,
 • obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego,
 • Gminne Ochotnicze Straże Pożarne,
 • Ochrona przeciwpożarowa

Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy


Kierownik referatu: Aneta Dubowiecka  (pokój nr 7  tel. wew. 17)

Do zadań referatu należy:

 • prowadzenie obsługi księgowej Urzędu Miejskiego oraz gminy,
 • ewidencja: Funduszu Sołeckiego,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS,
 • opłaty z tytułu posiadania psa,
 • sprawozdawczość budżetowa,
 • udzielanie pomocy w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym – rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty, umorzenie, windykacja należności cywilnoprawnych,
 • wydawanie zaświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z hipoteki z księgi wieczystej,
 • rozliczanie podatku VAT scentralizowanego,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i z tytułów cywilnoprawnych, diet za udział w sesjach oraz innych należności,
 • obsługa ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie przelewów.
 • prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu ustalenie i określenie wysokości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 • opracowywanie decyzji dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat stanowiących dochody gminy,
 • prowadzenie księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • analiza wpłat i ich windykacja oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju


Kierownik referatu: Aneta Sztojko-Chałupczyńska  (pokój nr 24  tel. wew. 28)

Z-ca kierownika referatu: Łukasz Goliński  (pokój nr 25  tel. wew. 27)

Do zadań referatu należą:

 • inwestycje,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • budownictwo,
 • gospodarka odpadami,
 • infrastruktura techniczna gminy,
 • zabytki,
 • drogownictwo,
 • pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje,
 • cmentarze,
 • zamówienia publiczne.
 • koordynator ds. rozwoju wsi i funduszu sołeckiego,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka gruntami,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • rolnictwo,
 • łowiectwo.
 • promocja miasta i gminy – turystyka, strefy inwestycyjne, strona internetowa i facebook,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • informacja publiczna,
 • rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego.

Poza tym w ramach byłego referatu BIGS:

 • pozyskiwanie środków unijnych,
 • rekrutacja na warsztaty w projekcie „Twoje życie-nasza wspólna sprawa II”,
 • pomoc w przygotowaniu aplikacji projektowej dla podmiotów zewnętrznych, w tym pozyskiwanie środków z „małych grantów”.

Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik: Renata Marzec  (pokój nr 12  tel. wew. 23)

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja stanu cywilnego oraz dokonywanie w nim zmian,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • zmiana imion i nazwisk,
 • aktualizowanie i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL

Stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego


Główny specjalista: Iwona Statuch  (pokój nr 28  tel. wew. 35)

 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających  w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
 • realizowanie czynności z zakresu audytu wewnętrznego w celu usprawnienia działalności operacyjnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Byczyna.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-09-2017
  przez: kopia_Katarzyna Skaropińska
 • opublikowano:
  29-09-2017 13:10
  przez: Wojciech Skarbecki
 • zmodyfikowano:
  25-02-2020 15:29
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 4498
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl