Przejdź do treści strony WCAG

Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych

Informacja w sprawie prcedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych

 

 

Z chwilą zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (zam. w Gminie Byczyna), pracodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie
3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy waymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego;

b) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, świadectwo pracy;

c) dyplom, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.

Ponadto infomujemy, iż wszelkich inforamcji udziela się:

1. W Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1 - pok. nr 27 a II piętro

2. Telefonicznie: 077 1434150 wew. 34

 

                                                      

                                                                                          /-/ Sebastian Szymała

 

Załączniki do pobrania:

XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)-1.xlsx