Przejdź do treści strony WCAG

Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

Burmistrz Byczyny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,

b) łącznie, co najmniej czteroletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
    stanowiskach, o których mowa w art. 3, ust. 4,  pkt 1) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,

c) wykształcenie wyższe,

d) zaświadczenie o niekaralności,

 

Wymagania dodatkowe :

a) podstawowa znajomość prawa Unii Europejskiej oraz funduszy strukturalnych wdrażanych w Polsce potwierdzona świadectwem ukończenia studiów wyższych, podyplomowych lub kursów,

b) prawo jazdy kat. B

c) znajomość obsługi komputera

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) kierowanie Referatem Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie,

b) przygotowywanie, we współpracy z Burmistrzem Byczyny, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Byczyna,

c) przygotowywanie aplikacji projektowych i nadzór nad ich realizacją

 

Wymagane dokumenty :

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, życiorys, CV i list motywacyjny,

 

Sposób i termin składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs – kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju” w terminie do dnia 19-05-2006 r. /piątek/ w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, I piętro, pokój nr 19, ul. Rynek 1,
46-220 Byczyna

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert : 23-05-2006 r.

 

Inne informacje :

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających umiejętności. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Ofert odrzuconych nie zwracamy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : życiorys, CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
data wytworzenia: 5 maja 2006

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Byczyna, 23.05.2006 r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Stanowisko pracy - Kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

1.         Robert Świerczek        zam. 46-220 Byczyna

 

Byczyna, 14 czerwca 2006 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju

Burmistrz Byczyny - Urząd Miejski w Byczynie, ul. rynek 1 informuje, że na stanowisko kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie wybrano Pana Roberta Świerczka zam. Byczyna, ul. Chopina 16/2

Pan Robert Świerczek był jedyną osobą, która spełniła wymagania konieczne oraz dodatkowo przedkładając jednocześnie dokumenty i oświadczenia.

data wytworzenia: 14 czerwca 2006