Przejdź do treści strony WCAG

Inspektor ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

Burmistrz Byczyny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektora ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,

b) co najmniej trzyletni staż pracy,

c) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, rachunkowość lub finanse,

d) zaświadczenie o niekaralności,

 

Wymagania dodatkowe :

a) podstawowa znajomość prawa Unii Europejskiej oraz funduszy strukturalnych wdrażanych
    w Polsce,

b) praktyka pracy w księgowości (minimum dwa lata)

c) podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie finansowym i nadzór nad ich
     realizacją,

b) obsługa finansowa przyjętych projektów,

c) kompletowanie i archiwizacja dokumentacji finansowej przyjętych projektów,

d) współpraca ze starszym specjalistą ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Byczynie przy
     kontroli finansowej wdrażanych projektów

 

Wymagane dokumenty :

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, życiorys, CV
i list motywacyjny,

 

Sposób i termin składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs – inspektor Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju” w terminie do dnia 19-05-2006 r. /piątek/
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, I piętro, pokój nr 19, ul. Rynek 1,
46-220 Byczyna

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert : 23-05-2006 r.

 

Inne informacje :

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających umiejętności. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Ofert odrzuconych nie zwracamy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : życiorys, CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
data wytworzenia: 5 maja 2006

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Byczyna, 23.05.2006 r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Stanowisko pracy - Inspektor ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

1.         Edyta Sztucka              zam. Kochłowice  46-220 Byczyna

 

Byczyna, 14 czerwca 2006 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju

Burmistrz Byczyny - Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 informuje, że na stanowisko Inspektora ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju wybrano Panią Edytę Sztucką zam. Kochłowice 6/1

Pani Edyta Sztucka była jedyną osobą, która spełniła wymagania konieczne oraz dodatkowo przedkładając jednocześnie dokumenty i oświadczenia.


data wytworzenia: 14 czerwca 2006