Przejdź do treści strony WCAG

Referenta – ds. podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

Burmistrz Byczyny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referenta – ds. podatku od towarów i usług  oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,

b) co najmniej dwuletni staż pracy,

c) wykształcenie wyższe

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe :

a) podstawowa znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja
    podatkowa

b) co najmniej 6-miesięczna praktyka pracy w kasie

c) podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

a)      dokonywanie i rozliczanie operacji kasowych

b)      wymiar i egzekucja podatku od posiadania psów

c)      wystawianie faktur VAT, prowadzenie ewidencji VAT i rozliczanie podatku VAT

d)      obsługa kasy fiskalnej

 

Wymagane dokumenty :

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, życiorys, CV i list motywacyjny,

 

Sposób i termin składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs – Referenta – ds. podatku od towarów i usług  oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym
i Podatkowy Urzędu Miejskiego w Byczynie”
w terminie do dnia 07.08.2006 r.
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, I piętro, pokój nr 19, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert : 14.08.2006 r.

 

Inne informacje :

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających umiejętności. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Ofert odrzuconych nie zwracamy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : życiorys, CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 data wytworzenia: 21 lipiec 2006

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

Referent do spraw podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo – Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

1. Aneta Sztojko-Chałupczyńska            -            Byczyna

2. Monika Kondracka                              -            Byczyna


data wytworzenia: 18 sierpień 2006

 

Informacje o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Burmistrz Byczyny – Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 informuje, że na stanowisko referenta ds. podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie wybrano:

Panią Monikę Kondracką zamieszkałą w Byczynie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz potwierdziła podczas rozmowy kwalifikacyjnej przygotowanie do pracy w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

data wytworzenia:

31 sierpień 2006