Przejdź do treści strony WCAG

Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Referenta w referacie Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zaboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Gabriela Wróbel zamieszkała w Janówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Gabriela Wróbel spełniła wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze.

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza


 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Referent w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
 
 
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :
 
1. Browarna Ilona            -            Łubnice
2. Lech Beata                   -             Byczyna
3. Polus Paweł                 -             Polanowice
4. Woźnica Renata         -              Byczyna
5. Wróbel Gabriela          -             Janówka
 
/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza
 

 BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
b) znajomość ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
c) obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
b) prowadzenie archiwum zakładowego
 
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa w terminie do dnia 12.02.2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1593 z późn. zm.).