Przejdź do treści strony WCAG

Podinspektora w Referacie Oświaty

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Podinspektora w Referacie Oświaty (3 stanowiska)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zaboru na ww. stanowiska zostały wybrane:

1. Pani Alicja Buśko zamieszkała w Proślicach,
2. Pani Alicja Chęcińska zamieszkała w Biskupicach,
3. Pani Halina Joanna Kalis zamieszkała w Byczynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Buśko, Pani Alicja Chęcińska oraz Pani Halina Joanna Kalis spełniły wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze.

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza

-------------------------------------------------------------------------------------------
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 
Podinspektor w Referacie Oświaty (3 stanowiska)
 
 
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1. Alicja Buśko                       -          Proślice
2. Alicja Chęcińska               -          Biskupice
3. Halina Joanna Kalis           -          Byczyna
 
/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY (3 STANOWISKA)
Podinspektora w Referacie Oświaty
 
l. Wymagania niezbędne:
 
a) wykształcenie minimum średnie kierunkowe - ekonomia, finanse lub rachunkowość
b) co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości w placówkach oświatowych
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
a) znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie zatrudniania, zwalniania oraz wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla nauczycieli.
b) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
c) znajomość ustawy o rachunkowości
d) obsługa edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i internetu.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
a) zadania z zakresu finansowej i księgowej obsługi placówek oświatowych gminy
 
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pocztą elektroniczną na adres: w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Oświaty w terminie do dnia 27.03.2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza