Przejdź do treści strony WCAG

Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie

 

Burmistrz Byczyny
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektora Ośrodka Kultury w Byczynie
 
Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie,
b) co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu kultury lub sportu,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 
Wymagania dodatkowe :
a) przedstawiona na piśmie koncepcja funkcjonowania Ośrodka Kultury w Byczynie
    i Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa,
b) dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a) prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest
    zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Byczyna w zakresie kultury, turystyki, sportu
    i rekreacji. Współpraca z Urzędem Miejskim w Byczynie, radami sołeckimi, szkołami oraz
    stowarzyszeniami i klubami sportowymi w tym zakresie,
b) kierowanie Ośrodkiem Kultury w Byczynie, prawidłowa organizacja jego pracy,
c) gospodarowanie przekazanym w zarząd mieniem komunalnym (budynek Ośrodka Kultury,
    stadion miejski, basen i siłownia). Zapewnienie jego prawidłowej eksploatacji i ochrony,
d) opracowywanie planów dochodów i wydatków Ośrodka Kultury,
e) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka
    Kultury,
f) reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz,
g) inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 
Wymagane dokumenty :
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, CV
i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz koncepcja funkcjonowania Ośrodka Kultury    w Byczynie i Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa
 
Sposób i termin składania ofert :
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs –dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie”w terminie do dnia 29 czerwca 2007 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego    w Byczynie, I piętro, pokój nr 19, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert : 13.07.2007 r.
 
Inne informacje :
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających umiejętności. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : CV i list motywacyjny, powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie
 
 
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1. Leonard Marynowski       -          Kąty Wrocławskie
2. Wiesław Okaj                     -          Proślice
 
/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
 
                                                                                                                Ryszard Grüner
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektora Ośrodka Kultury w Byczynie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zaboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Okaj Wiesław zamieszkały w Proślicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Okaj Wiesław spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze. Poziom umiejętności, doświadczenia zawodowego jest wystarczający i gwarantuje skuteczne wykonywanie zadań.

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr Paweł Wąsiak
Zastępca Burmistrza

 


JPEG1.jpeg

JPEG2.jpeg

JPEG23.jpeg