Przejdź do treści strony WCAG

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 
głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Urzędzie Miejskim w Byczynie


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe z tytułem magistra,
b) studia podyplomowe w zakresie bhp lub kwalifikacje równorzędne,
c) co najmniej 5 letni staż pracy,
d) wiedza z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz sektora pozarządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych
b) umiejętność formułowania pism urzędowych,,
c) umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) umiejętność sporządzania informacji, sprawozdań i analiz,
e) dyspozycyjność,
f) co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych j. s. t.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zadania określone w ustawie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a dotyczące głównie:
- przeprowadzania kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- udział w opracowaniu planów poprawy warunków pracy w oparciu o stworzone zagrożenia zawodowe, doradztwo;
- prowadzenie oceny ryzyka zawodowego;
- organizowanie profilaktyki zdrowotnej pracowników;
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
- współpraca z inspekcją pracy, inspekcją sanitarną;
- uczestniczenie w szkoleniach i seminariach o problematyce bezpieczeństwa pracy.
b) zadania w zakresie ubezpieczenia mienia gminy.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie do dnia 22.01.2009 roku (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
 
Byczyna, dnia 08.01.2009 r.

Burmistrz Byczyny
mgr inż. Ryszard Grüner