Przejdź do treści strony WCAG

Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej

Scan10099.jpeg

logo-bigs.jpeg

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
w „BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ”

W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE

w ramach projektu pn.: "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres realizacji projektu tj. 01.03.2009 r. - 30.06.2010 r.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: średnie;

 2. znajomość zagadnień dotyczących realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.;

 3. znajomość przepisów z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym, zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, pożytku publicznym i wolontariacie; instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin;

 4. biegła znajomość obsługi komputera (głównie MS Office, Internet);

 5. biegła znajomość obsługi maszyn i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. B;

 2. zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji;

 3. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość podnoszenia kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

 4. nienaganna prezencja,

 5. dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków Pracownika Administracyjnego zatrudnionego w ramach projektu: „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:

 1. prowadzenie biura projektu,

 2. rekrutacja uczestników projektu,

 3. działania informacyjno – promocyjne projektu,

 4. logistyka szkoleń w ramach projektu,

 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników projektu,

 6. czuwanie nad przestrzeganiem harmonogramu szkoleń oraz doradztwem,

 7. przygotowanie techniczne materiałów szkoleniowych,

 8. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu zleconych przez koordynatora projektu,

 9. współpraca z osobami wyznaczonymi do realizacji zadań projektu ze strony Partnera projektu,

 10. archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 5. oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień
  do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie

z dopiskiem: „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY W „BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ” w URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE” w terminie do dnia 20 lutego 2009 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm.).
 

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY 
Ryszard Grüner      .

Byczyna, dnia 09.02.2009 r.