Przejdź do treści strony WCAG

Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej

bip_byczy_2453_802_090226145531.jpeg 

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO – REFERENTA

w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

w ramach projektu pn.: "Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim "

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: średnie

 2. znajomość zagadnień dotyczących realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI, Działanie 6.2.;

 3. znajomość przepisów z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym, zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, pożytku publicznym i o wolontariacie; instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin;

 4. biegła znajomość obsługi komputera (głównie MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji;

 2. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość podnoszenia kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

 3. dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków pracownika administracyjnego zatrudnionego w ramach projektu: „Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:

 1. prowadzenie biura projektu,

 2. rekrutacja uczestników projektu,

 3. działania informacyjno – promocyjne projektu,

 4. obsługa uczestników w zakresie dotacji inwestycyjnej i pomostowej,

 5. obsługa spotkań komisji rekrutacyjnej i komisji oceny projektów

 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników projektu,

 7. czuwanie nad przestrzeganiem harmonogramu szkoleń oraz doradztwem,

 8. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu zleconych przez koordynatora projektu,

 9. współpraca z osobami wyznaczonymi do realizacji zadań projektu ze strony Partnera projektu,

 10. archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 5. oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień
  do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie

z dopiskiem: „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY W PROJEKCIE „Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim” w terminie do dnia 19 lutego 2010 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY 
Ryszard Grüner     

Byczyna, dnia 08.02.2010 r.

 

 

 


JPEGbip_byczy_2453_802_090226145531.jpeg