Przejdź do treści strony WCAG

V sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00

Termin: 28.12.2018, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na sesję.pdf

  Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z II, III oraz IV sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały Nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 14)

   PDFDruk nr 14.pdf

  2. uchylenia uchwały Nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 15),

   PDFDruk nr 15.pdf

  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki znajdujące się na terenie Gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Byczyna (druk nr 16),

   PDFDruk Nr 16.pdf

  4. zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji (druk nr 17),

   PDFDruk nr 17.pdf

  5. uchylenia uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka (druk nr 18)

   PDFDruk Nr 18.pdf

  6. uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania (druk nr 19)

   PDFDruk Nr 19.pdf

  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2019. (druk nr 20)

   PDFDruk nr 20.pdf

  8. zmiany w budżecie gminy na 2018 rok (druk nr 21)

   PDFDruk Nr 21.pdf

  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2034 (druk nr 22)

   PDFDruk Nr 22.pdf

  10. uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (druk nr 23)

   PDFDruk Nr 23.pdf

   PDFDruk Nr 23a - autopoprawka.pdf

  11. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034 (druk nr 24)

   PDFDruk Nr 24b- II autopoprawka.pdf

   PDFDruk nr 24a - I autopoprawka .pdf

   PDFDruk Nr 24.pdf

  12. zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis (druk nr 25)

   PDFDruk nr 25.pdf

  13. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2019 r. (druk nr 26)

   PDFDruk Nr 26.pdf

 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Komunikaty
 8. Zakończenie sesji

PDFZawiadomienie na wspólną Komisję.pdf