Przejdź do treści strony WCAG

X sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca 2019 r., o godz. 15:00

Termin: 27.03.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji
 5. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego (druk nr 52),

   PDFDruk nr 52 .pdf

  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (druk nr 53),

   PDFDruk nr 53.pdf

  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego (druk nr 54)

   PDFdruk nr 54.pdf

  4. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LV/417/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna (druk nr 55),

   PDFDruk nr 55.pdf

  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk nr 56)

   PDFdruk nr 56.pdf

  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019. (druk nr 57)

   PDFdruk nr 57.pdf

  7. zmiany w budżecie gminy na 2019 rok (druk nr 58),

   PDFDruk Nr 58.pdf

  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019-2034 (druk nr 59),

   PDFDruk Nr 59.pdf

  9. zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis (druk nr 60). PDFDruk Nr 60.pdf
  10. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na 2019 rok (druk nr 61).

   PDFdruk nr 61.pdf

 7. Sytuacja finansowo-gospodarcza gminy.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 2018 r.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 2018 r..pdf

 9. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2018 rok

  PDFSprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2018 rok.pdf

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przewidzianej w planie pracy Komisji w lutym i marcu.
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Komunikaty
 13. Zakończenie sesji

 

PDFZawiadomienie na Komisje.pdf