Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie

fio.jpeg

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO – REFERENTA

w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

w ramach projektu pn.: " Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie "

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres realizacji projektu tj. od 01.08.2011 r. do 31.10.2012 r.


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: średnie

 2. znajomość zagadnień w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem projektów dot. Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej;

 3. znajomość przepisów z zakresu ustaw o: zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych;

 4. biegła znajomość obsługi komputera (głównie MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,

 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji;

 2. podstawowa znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pożytku publicznym i o wolontariacie, oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 3. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość podnoszenia kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

 4. dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków pracownika administracyjnego zatrudnionego w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a w szczególności:

 1. prowadzenie biura projektu,

 2. rekrutacja uczestników projektu,

 3. działania informacyjno – promocyjne projektu,

 4. obsługa uczestników w zakresie konkursów grantowych,

 5. obsługa spotkań komisji oceny projektów,

 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników projektu,

 7. czuwanie nad przestrzeganiem harmonogramu szkoleń,

 8. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu zleconych przez kierownika OWSS i kierownika BIGS,

 9. współpraca z osobami wyznaczonymi do realizacji zadań projektu ze strony Lidera Projektu,

 10. archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

z dopiskiem: „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY W PROJEKCIE „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie” w terminie do 26 lipca 2011r. do godz.1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

Byczyna, dnia 12.07.2011r.
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Grüner
Data wytworzenia: 2011-07-12