Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W KLUCZBORKU NA KADENCJĘ 2020 – 2023

O G Ł O S Z E N I E  

R A D Y  M I E J S K I E J  W  B Y C Z Y N I E


W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W KLUCZBORKU  NA KADENCJĘ 2020 – 2023
 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 • prezesi sądów;
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 
Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Byczynie  pok. nr 10 (Biuro Rady) w godzinach pracy Urzędu lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA    30 CZERWCA 2019 r. W  BIURZE RADY  ( POK. NR 10) URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCZYNIE, RYNEK 1 .
 

 

 

 

/-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej


              w Byczynie

                                                                                                        Urszula Bilińska

 

 

 

PDFRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wraz z Kartą zgłoszeniową.pdf