Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

REFERENTA

w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie min. średnie – rolnicze,

 2. co najmniej 2 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 2. podstawowa znajomość ustaw : o finansach publicznych, samorządzie gminnym, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 3. obsługa edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i internetu.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

 2. współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego, służbą kwarantanny i ochrony środowiska oraz służbą weterynaryjną,

 3. koordynacja gospodarki nasiennej,

 4. wydawanie oświadczeń i zaświadczeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym,

 5. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 6. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie” w terminie do 05 grudnia 2011 r. do godz.1600 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2011-11-24