Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

REFERENTA

w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju

w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. co najmniej 2-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w mediach lub na stanowisku rzecznika prasowego,

 2. podstawowa znajomość ustaw : o dostępie do informacji publicznej, o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 3. obsługa edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz umiejętność pracy w Internecie, w tym prowadzenie strony internetowej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) promocja gminy, w tym prowadzenie strony internetowej gminy,

b) współpraca z Ośrodkiem Kultury w Byczynie i innymi instytucjami przy organizacji imprez
kulturalnych promujących gminę Byczyna,

c) pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Byczynie,

d) prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie zaświadczeń, świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie
  i wymagany staż,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie” w terminie do 13 stycznia 2012 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (grudzień 2011 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%;

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2012-01-02