Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00

Termin: 28.08.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 87),

   PDFDruk Nr 87.pdf

  2. przyjęcie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna (druk nr 88),

   PDFDruk Nr 88.pdf

  3. określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 89),

   PDFDruk nr 89.pdf

  4. zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki znajdujące się na terenie Gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Byczyna (druk nr 90),

   PDFDruk nr 90.pdf

  5. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 91),

   PDFDruk Nr 91.pdf

  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (druk nr 92),

   PDFDruk nr 92.pdf

  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 93),

   PDFDruk Nr 93.pdf

  8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 94)

   PDFDruk Nr 94.pdf

  9. izmiany uchwały nr LVI/428/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 2691) (druk nr 95),

   PDFDruk nr 95.pdf

  10. zmiany w budżecie gminy na 2019 rok (druk nr 96)

   PDFDruk Nr 96.pdf

  11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 (druk nr 97)

   PDFDruk Nr 97.pdf

  12. przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna (druk nr 98).

   PDFDruk Nr 98.pdf

 9. Działalność kulturalna w gminie Byczyna – osiągnięcia, potrzeby, zamierzenia. Przygotowanie placówek do nowego roku kulturalnego

  PDFDziałaność kulturalna .pdf

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 11. Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji za II kwartał br.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na XIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie.pdf

PDFZawiadomienie na Komisje.pdf