Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

Referenta w Referacie

Finansowo-Księgowym i Podatkowym

Urzędu Miejskiego w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

 3. posiadanie, co najmniej 1 roku stażu pracy w jednostce sektora finansów publicznych,

 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 2. umiejętność obsługi komputera.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie wymiaru i egzekucji podatku od środków transportowych,

b) prowadzenie ewidencji i urządzeń księgowych dot. podatków i opłat lokalnych,

c) wykonywanie zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywania obowiązków Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym” w terminie do 27 grudnia 2012 r. do godz.1500 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (listopad 2012 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Burmistrz Byczyny

/-/Ryszard Grüner

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2012-12-10