Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25.09.2019 r. o godz. 15:00

Termin: 25.09.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku.
  1. Przedstawienie opinii Zespołu ds. Opiniowania kandydatów na ławników,
  2. Wybór komisji skrutacyjnej,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (Druk Nr 100),

   PDFDruk Nr 100.pdf

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Kluczborku na kadencję 2020 -2023 (druk nr 101) - Przedstawienie protokołu z wyników głosowania.

   PDFDruk nr 101.pdf

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (druk nr 102),

   PDFDruk nr 102.pdf

  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk Nr 103),

   PDFDruk Nr 103.pdf

  3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 104),

   PDFDruk Nr 104.pdf

  4. przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna (Druk Nr 105),

   PDFDruk Nr 105.pdf

  5. nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu (druk nr 106),

   PDFDruk Nr 106.pdf

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (druk Nr 107),

   PDFDruk Nr 107.pdf

  7. zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2019 rok (druk nr 108),

   PDFDruk Nr 108.pdf

  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2019-2034 (druk nr 109)

   PDFDruk nr 109.pdf

  9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna (druk nr 110).

   PDFDruk Nr 110.pdf

  10. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 111),

   PDFDruk nr 111.pdf

  11. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 112),

   PDFDruk nr 112.pdf

  12. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia (druk nr 113),

   PDFDruk nr 113.pdf

  13. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna (druk nr 114).

   PDFDruk nr 114.pdf

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Komunikaty
 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na Komisje - Wrzesień.pdf