Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie

 

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY KONTROLI FINANSOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,

 3. co najmniej 3-letni staż pracy,

 4. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z gospodarką finansową lub kontrolą finansową, w jednostkach sektora finansów publicznych,

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu ustaw: prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych wraz  z aktami wykonawczymi oraz o organizacji jednostek samorządu terytorialnego,

 2. znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Word i Excel) oraz systemów informatycznych,

 3. umiejętność analizowania i interpretowania materiałów źródłowych i sporządzania informacji, sprawozdań , analiz,

 4. dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz  gminnych jednostkach organizacyjnych,

 2. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
  w Byczynie oraz jednostek organizacyjnych gminy,

 3. opracowanie rocznych planów kontroli, z uwzględnieniem planów działania referatów i jednostek organizacyjnych na dany rok, zgodnie z kontrolą zarządczą,

 4. gromadzenie pełnej dokumentacji z kontroli - sporządzanie protokołów z kontroli
  i projektów wystąpień pokontrolnych,

 5. przeprowadzenie kontroli sprawdzających realizację zadań pokontrolnych,

 6. koordynacja kontroli zarządczej w gminie.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie związane z pracą na stanowisku związanym z gospodarką finansową lub kontrolą finansową w jednostkach sektora finansów publicznych,

 5. oryginał kwestionariusza osobowego,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 7. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywania obowiązków głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej” w terminie do 13.09.2013 r. do godz.1500 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (lipiec 2013 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Burmistrz Byczyny
/-/ Ryszard Grüner

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2013-08-28