Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości /lokal/ przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

ZARZĄDZENIE NR 200/2019
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości / lokal / przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 24 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz §5 uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (DZ.Urz. Woj. Opolskiego poz. 1347 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczam do sprzedaży nieruchomość (lokal mieszkalny mogący stanowić przedmiot odrębnej własności) szczegółowo określoną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez publikację w serwisie informacyjnym www.przetargi-komunikaty.pl  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia:

PDFZałącznik do zarządzenia nr 200-2019.pdf (51,04KB)