Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 czerwca 2011 o godzinie 14.00

nowa podstrona, dodana 2011-06-28

Byczyna, dnia 20.06.2011r.

Or-II.0002.11.2011

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Byczyna
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę:

 w dniu 28.06.2011r. ( wtorek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XI sesję
Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji .

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2010 rok wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. ( druk nr 82,

- zapoznanie z zarządzeniem nr 35/2011 Burmistrza Byczyny z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011 rok,

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez

Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie

wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011 rok.

b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium

z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2010 rok ( druk nr 83 ),

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez

Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia

Burmistrzowi Byczyny absolutorium,

c) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

( druk nr 84 ),

d) wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały Rady

Powiatu w Nysie w sprawie : przekształcenia Samodzielnego Publicznego

Zakładu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na

ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych ( druk nr 85 ),

e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca

2012 roku ( druk nr 86 ),

f) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 87 ),

g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

( druk nr 88 ),

 

 

 

 

 

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011-2025

( druk nr 89),

i) zmian w budżecie gminy na 2011 rok. ( druk nr 90 ),

j) opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna

prowadzące wychowanie przedszkolne ( druk nr 91).

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

 

Grzegorz Kapica

 

 

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej

na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
20.06.2011