Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 sierpnia 2011 o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 22.08.2011 r.

Or-II.0002.13.2011

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 31.08.2011r. ( środa ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011 – 2025 ( druk nr 97 ),

b) zmian w budżecie gminy na 2011 rok ( druk nr 98 ),

c) zmiany uchwały ( druk nr 99 ),

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 4 października 2011 roku do

4 października 2012 roku ( druk nr 100 ),

e) zmiany uchwały ( druk nr 101 ),

f) ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Byczyna ( druk nr 102 ).

7. Sprawozdanie dot. działalności OPS Byczyna w zakresie ilości podopiecznych i form wsparcia

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-08-30